Iščete službo? Pošljite prošnjo še danes in postanite del Hidro Mat ekipe!

Pogoji uporabe mobilne aplikacije Hidro Mat

Predmetni splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije Hidro Mat d.o.o. opredeljujejo pogoje uporabe navedene mobilne aplikacije oziroma pravice in obveznosti med ponudnikom mobilne aplikacije Hidro Mat d.o.o., Nasipna ulica 55, 2000 Maribor (v nadaljevanju Hidro Mat) in uporabnikom te mobilne aplikacije (v nadaljevanju: “Splošni pogoji uporabe”).

Mobilna aplikacija Hidro Mat omogoča vsakemu uporabniku te mobilne aplikacije pregled dokumentov potrebnih za delo, ter urnik z delovnimi časi (v nadaljevanju: “Mobilna aplikacija”).

Uporabnik Mobilne aplikacije je vsaka fizična ali pravna oseba, ki Mobilno aplikacijo prek izbrane mobilne trgovine namesti na svojo pametno mobilno napravo oziroma uporablja Mobilno aplikacijo (v nadaljevanju: “Uporabnik”).

Pametna mobilna naprava za potrebe Splošnih pogojev uporabe predstavlja napravo, ki kot sodobna funkcijska enota ponuja naprednejše računalniške sposobnosti in povezljivost ter Uporabniku omogoča, da sam naloži in zaganja zahtevnejše aplikacije (v nadaljevanju: “Pametna mobilna naprava”).

Prenos mobilne aplikacije

Uporabnik lahko prenese Mobilno aplikacijo na svojo Pametno mobilno napravo prek ene od mobilnih trgovin (npr. Google Android Market, Aplle iTunes Store itd.), in sicer na način in pod pogoji, ki jih določa ponudnik izbrane mobilne trgovine.

Mobilna trgovina je digitalni način distribucije aplikacij in je namenjena zagotavljanju oziroma nameščanju programskih aplikacij za uporabnike ter omogoča prenos mobilnih aplikacij na pametne mobilne naprave (App Store za mobilnike z operacijskim sistemom iOs, Google Play za Android in Windows Marketplace za Microsoft) (v nadaljevanju: ”Mobilna trgovina”). Mobilne trgovine so na voljo na različnih platformah, ki so zasnovane tako, da zadovoljijo potrebe ustreznih medijev, in sicer za nalaganje aplikacij in programske opreme za mobilne naprave.

Cena mobilne aplikacije

Mobilna aplikacija je Uporabniku na voljo brezplačno.

Uporabnik je dolžan plačati prenos podatkov, ki mu ga izbrani ponudnik elektronskih komunikacijskih storitev zaračuna v skladu z veljavnim cenikom.

Delovanje in dostopnost mobilne aplikacije

Hidro Mat si bo prizadeval vzdrževati Mobilno aplikacijo tako, da bo dostopna nemoteno in brezhibno 24 ur na dan, vse dni v letu. Hidro Mat si bo ves čas prizadeval zagotavljati tehnične pogoje, ki bodo Uporabnikom omogočali nemoteno uporabo Mobilne aplikacije.

Hidro Mat ne odgovarja za morebitno škodo ali neprijetnosti, s katerimi bi se Uporabnik soočil zaradi prekinitve delovanja ali motenega delovanja Mobilne aplikacije.

Sprememba mobilne aplikacije

Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj Mobilne aplikacije ima Hidro Mat pravico do objave nove verzije Mobilne aplikacije. Uporabnik bo o njej obveščen prek same Mobilne aplikacije ali pa se bo posodobitev opravila samodejno prek Pametne mobilne naprave, kjer je naložena Mobilna aplikacija.

Omejitev in izključitev odgovornosti

Vse vsebine in izračuni na Mobilni aplikaciji so informativnega značaja in so namenjene predvsem informiranju Uporabnika. Hidro Mat ne jamči za pravilnost vsebin in izračunov na Mobilni aplikaciji.

Hidro Mat ne prevzema nobene odgovornosti glede funkcionalnosti in kakovosti Mobilne aplikacije. Hidro Mat prav tako ne prevzema nobene obveznosti in odgovornosti za stvarne ali pravne napake ter kakršnekoli druge morebitne pomanjkljivosti Mobilne aplikacije.

Hidro Mat ne zagotavlja, da Mobilna aplikacija ustreza vsem Uporabnikovim zahtevam in potrebam. Prav tako Hidro Mat ne zagotavlja nemotenega delovanja Mobilne aplikacije in ne prevzema nobene obveznosti in odgovornosti v primeru izpada omrežij, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje Mobilne aplikacije, ter ne odgovarja za primere višje sile.

Uporabnik v celoti odgovorja za ustrezno zaščito vseh podatkov na Pametni mobilni napravi. Hidro Mat ne odgovarja za škodo v primeru izgube teh podatkov na Pametni mobilni napravi in za nedelovanje Mobilne aplikacije, če Uporabnik ne izpolnjuje tehničnih in drugih pogojev za njeno uporabo.

Hidro Mat ne jamči, da Mobilna aplikacija deluje brezhibno in brez prekinitev ter da ne vsebuje nobene škodljive oziroma nevarne programske kode. Prav tako ne jamči, da Mobilna aplikacije deluje na vseh aplikacijah in v kombinaciji z vsako strojno in programsko opremo. Hidro Mat nadalje tudi ne prevzema nobene odgovornosti glede zanesljivosti in kakovosti povezave Mobilne aplikacije z internetom oziroma zanesljivosti in kakovosti prenosa na internetu ali drugem komunikacijskem kanalu.

Hidro Mat ne odgovorja za nastanek kakršnekoli škode ali izgube dohodka iz naslova uporabe Mobilne aplikacije.

Podpora uporabnikom

Hidro Mat v svojem delovnem času Uporabnikom zagotavlja brezplačno podporo v zvezi z uporabo Mobilne aplikacije, in sicer na elektronskem naslovu info@hidromat.si.

Hidro Mat si prizadeva nuditi podporo Uporabnikom iz teh Splošnih pogojev uporabe v primeru zahtevnejših oblik podpore v ustreznem času.

Če se posamezna reklamacija nanaša na delovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in plačilo storitev posameznega ponudnika elektronskih komunikacijskih storitev, se mora Uporabnik obrniti na ustrezno službo ponudnika elektronskih komunikacijskih storitev.

Prenehanje delovanja mobilne aplikacije

Hidro Mat lahko kadarkoli preneha zagotavljati dostop do Mobilne aplikacije in njeno delovanje, vendar mora Uporabnike o tem obvestiti na primeren način (npr. z email obvestilom).

Uporabnik ima pravico kadarkoli prenehati uporabljati Mobilno aplikacijo.

Hidro Mat ima pravico brez predhodnega opozorila onemogočiti dostop do Mobilne aplikacije oziroma njeno uporabo vsakemu Uporabniku, ki krši te Splošne pogoje uporabe.

V primeru prenehanja zagotavljanja dostopa do Mobilne aplikacije oziroma delovanja skladno s tem členom Splošnih pogojev uporabe Uporabniku avtomatično preneha pravica do uporabe Mobilne aplikacije, kot je določena s Splošnimi pogoji uporabe. Uporabnik je dolžan nemudoma prenehati uporabljati Mobilno aplikacijo, prav tako pa je dolžan uničiti oziroma izbrisati Mobilno aplikacijo na svoji Mobilni napravi in vse njene morebitne kopije.

Pravice intelektualne lastnine

Vsi podatki in podobe na Mobilni aplikaciji so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske lastnine in so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (v nadaljevanju: »ZASP«), Zakonom o industrijski lastnini-1 (v nadaljevanju: »ZIL-1«) in drugo veljavno zakonodajo.

S prenosom Mobilne aplikacije na Pametno mobilno napravo Uporabnik pridobi neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe Mobilne aplikacije izključno na svoji Pametni mobilni napravi, in sicer za osebno (nekomercialno) uporabo.

Hidro Mat na Uporabnika ne prenaša nobene avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine v zvezi z Mobilno aplikacijo (med drugim tudi ne pravice do uporabe blagovne znamke, logotipa, imena), temveč mu podeljuje zgolj neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe Mobilne aplikacije izključno na svoji Pametni mobilni napravi, in sicer za osebno (nekomercialno) uporabo, vse na način, v obsegu in pod pogoji, kot so določeni v teh Splošnih pogojih uporabe. Uporabnik zlasti ne sme izdelovati kopij Mobilne aplikacije, namestiti Mobilne aplikacije na strežnik ali drugo platformo, kakorkoli distribuirati Mobilne aplikacije ali omogočiti dostopa do Mobilne aplikacije prek omrežja, dajati Mobilne aplikacije v najem ali podeljevati podlicenc za njeno uporabo ter prevesti, prilagoditi, prirediti ali kako drugače predelati Mobilne aplikacije.

Varovanje podatkov uporabnikov

Hidro Mat v okviru dajanja Mobilne aplikacije na voljo Uporabnikom prek Mobilnih trgovin zagotavlja, da ne pridobiva, zbira, hrani ali kako drugače obdeluje podatkov Uporabnikov.

V kolikor bi, ne glede na člen 10. Splošnih pogojev uporabe, Uporabnik Hidro Mat v okviru namestitve oziroma uporabe Mobilne aplikacije posredoval svoje podatke oziroma bi jih Hidro Mat sam pridobil, se Hidro Mat izrecno zavezuje, da bo te podatke Uporabnika hranil, uporabljal in obdeloval v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji.

Veljavnost splošnih pogojev uporabe

Splošni pogoji uporabe začnejo veljati z dnem objave Splošnih pogojev uporabe na spletni strani.

Splošni pogoji uporabe veljajo za vse Uporabnike Mobilne aplikacije in jih v celoti zavezujejo.

Vsak Uporabnik Mobilne aplikacije z uporabo Spletnega mesta neposredno soglaša z vsebino in uporabo Splošnih pogojev uporabe.

V primeru nadgradnje, izdaje nove verzije ali kakršnekoli druge spremembe Mobilne aplikacije veljajo Splošni pogoji uporabe tudi za te nadgradnje, nove verzije ali druge spremembe Mobilne aplikacije, v kolikor Hidro Mat izrecno ne določi drugače.

Spremembe splošnih pogojev uporabe

Hidro Mat si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali dopolni Splošne pogoje uporabe. V kolikor ni drugače določeno, začne sprememba ali dopolnitev Splošnih pogojev uporabe veljati z dnem objave na spletni strani.

V kolikor se Uporabnik s spremenjenimi ali dopolnjenimi Splošnimi pogoji uporabe ne bi strinjal, je dolžan Mobilno aplikacijo nemudoma prenehati uporabljati in jo izbrisati iz svoje Mobilne naprave. V kolikor Uporabnik ne preneha uporabljati Mobilne aplikacije in je ne izbriše iz svoje Mobilne naprave se šteje, da se s spremembo ali dopolnitvijo Splošnih pogojev uporabe strinja.

Salvatorna klavzula

Morebitna neveljavna določba ali nezmožnost njene izvršitve ne vpliva na veljavnost drugih določb in veljavnost Splošnih pogojih uporabe kot celote. V primeru neveljavnosti ali nezmožnosti izvrševanja določbe Splošnih pogojih uporabe, bo takšno določbo nadomestila razlaga, ki je najbližja namenu takšne neveljavne oziroma neizvršljive določbe.

Končna določila

V primeru nedovoljene uporabe Mobilne aplikacije oziroma kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu do nje oziroma njeni uporabi ima Hidro Mat pravico izvesti vse ukrepe in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerekoli druge osebe (npr. preprečitev dostopa do Mobilne aplikacije).

Morebitne spore med Hidro Matom  in Uporabnikom v zvezi z uporabo Mobilne aplikacije bosta Hidro Mat in Uporabnik reševala sporazumno. V kolikor to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru. V primeru spora se uporablja pravo Republike Slovenije.